Selecteer een pagina

Inschrijfformulier automatische incasso.
Status instituut.
Personal gym hoorn is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor persoonlijke begeleiding. Opgericht in februari 2016 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te hoorn onder nummer 56870345

Cursus gelden.
De cursusgelden zijn incl. BTW cursus gelden kunnen tussentijds gewijzigd worden op grond van economische ontwikkelingen. Wijzigingen hiervoor worden vermeld via e.mail. het cursus geld is gebaseerd op een abonnement vorm, welke voor de 1e van iedere maand vooruit dient te worden voldaan.

Betalingsmogelijkheden.
De cursusgelden zijn alleen per automatisch incasso mogelijk. Voor degene die dit om persoonlijke redenen niet willen zijn, wij helaas genoodzaakt hogere abonnementsgelden te vragen. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige cursus gelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, minderjarige cursist.

Opzeggingen.
Opzeggingen dienen, ENKEL d.m.v. de opzegkaart, persoonlijk, uitsluitend voor de 15e van de maand, per post te gebeuren. Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzeggingen geschied conform de leveringsvoorwaarden.
Minderjarige cursisten.
Minderjarigen personen kunnen uitsluitend als cursist worden ingeschreven door de ouder(s) of wettige vertegenwoordigers.

Overige algemene voorwaarden/ huisregels.
Men wordt verzocht na het trainen in de ruimte de gebruikte attributen terug te plaatsen op de daarvoor bestemde plek, bij geen gebruik in een betaalde periode heb je geen recht op vergoeding. Personal Gym Hoorn sluit iedere aansprakelijkheid voor diefstal uit. Je hebt geen recht op vergoeding als Personal Gym Hoorn met feestdagen gesloten is. Je dient er van bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen de Personal Gym Hoorn, of daarbuiten voor zover onder verantwoordelijkheid van de Personal Gym Hoorn georganiseerd wordt, voor eigen risico genoemden. Je vrijwaart de Personal Gym Hoorn voor alle aanspraken van jezelf en derden in deze. Als lid van Personal Gym Hoorn ben je aansprakelijk voor de door jou aangerichte schade. In geval van aantoonbaar onvermogen om deel te kunnen nemen aan de trainingen, kan in overleg de geldigheidsduur worden opgeschort. Hiervoor dien je een doktersverklaring te overleggen. In geval van vakantie of verzuim gaan de betalingen door tot het einde van de abonnementstermijn. Per persoon kan men aanspraak maken op maximaal 1 proefles voor Personal Fitness

Algemene bepalingen.
Zoals vermeld op dit formulier. Ondergetekende verklaard zich met bovenstaande van dit formulier (welke is afgegeven bij de eerste betaling) omschreven bepalingen akkoord en een gelijkluidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen. Ook is de cursist op de hoogte van bovenstaande huisregels van Personal Gym Hoorn.